Kinship and Social Security

An interdisciplinary project with an anthropological agenda
funded by the European Union's Sixth Framework Programme
  hem  |  partner  |  research design  |  main findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact

Projekt beskrivning

Målet för projektet KASS är att undersöka familjens roll och nätverk, hur mycket man hjälper varandra och hur man nyttjar varandra. Staten och familjen (hela släktskapet inkluderat) är de två största tillhandahållarna av social säkerhet i det moderna Europa. I likhet med staten står familjen för omsorg, utbildning, finansiellt stöd och hjälp med att få arbete. Familjen influerar (och ibland kontrollerar) val av bl.a. karriär och giftermål.

Familjens roll är dock inte något konstant genom tid och rum. Vi vet, från statistiska källor och sociala och etnologiska studier, att familjens struktur varierar mellan olika delar av Europa. Ändrade mönster när det gäller giftermål, levnadssätt och skilsmässor, minskning i födelsetal och åldrandet av befolkningen har konsekvenser för familjens roll som socialt skyddsnät.

Även om släktskapets roll i det sociala skyddsnätet är en viktig en viktig punkt för staten och EU:s handlingsplan, finns relativt lite förståelse när det kommer till ämnen som könsdiskriminering och socialt utanförskap. Detta trots att det har kommit tankeväckande bidrag rörande familj och stat de senaste årtiondena, från antropologi, naturvetenskap och ekonomi. Ett skäl till detta är att källor som folkräkningar och andra vedertagna undersökningar inte fångar en tillräcklig nyanserad bild, för att granska dessa teoretiska utvecklingar. Den forskning som är kapabel till att få fram tillräckligt med detaljerad fakta om släktskap och dess nätverk och samtidigt undersöker hur dessa relationer upplevs, är etnologiskt fältarbete.

En central del i detta projekt är att använda etnologiska metoder, följt av kvantitativa och kvalitativa analyser av inkommen information. Detta för att belysa frågorna ovan. En annan viktig del är att nuvarande utveckling behövs förstås i dess historiska sammanhang. Fältarbetet kommer att äga rum i åtta länder i Europa och placeras in i en kontext av historiska översikter angående familjens och statens sociala säkerhetsutveckling.
coordinated by: Dr. Patrick Heady
Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Germany
home  |  partner  |  research  |  findings  |  news  |  internal  |  links  |  contact  |  impress  |  privacy policy